Interna

Sessions destinades als integrants del cos facultatiu de la Institució, de vegades conseqüència de la pròpia activitat assistencial, són un mitjà permanent d'actualització de coneixements i d'experiència.

Poden classificar-se en:

a) Presentació de casos: aquestes sessions són un element important de la formació continuada, permeten un intercanvi d'opinions i són mitjà per al control de la qualitat, ja que faciliten aspectes molt importants, com ara la revisió i supervisió directa de criteris i actuacions. Periodicitat: setmanal.

b) Sessions clíniques: essencials per al procés de comunicació i participació, permeten l'intercanvi d'informació i d'experiències entre els integrants dels diferents equips i la revisió del grau de compliment dels protocols d'estudi i/o tractament. De periodicitat setmanal, estan acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut) i són les següents: Sessió oncològica, Sessió de litiasi, Sessió de nefrologia clínica i hipertensió arterial, Sessió del Servei d'Andrologia, Sessió d'infertilitat, Sessió del Servei de Radiodiagnòstic, Sessió del Servei de Laboratoris, Sessió del Servei de Psicologia Clínica i Sessió del Servei de Documentació Mèdica.

c) Sessions de revisió: de gran utilitat per a l'anàlisi crítica d'actuacions i procediments, es fan amb diferents periodicitats i són les següents: revisió clínica i patològica, revisió clínica i radiològica i revisió d'activitats per a equips clínics.

d) Sessions bibliogràfiques: de periodicitat setmanal, faciliten la comunicació a tot l'equip de les publicacions d'interès. Es basen en la metodologia següent: les diferents revistes existents a la Biblioteca s'assignen a un adjunt, el qual actua com a revisor, selecciona els articles que considera d'interès i sol·licita a un resident de l'equip el comentari resumit dels articles escollits. El resident els presenta en la sessió corresponent.

e) Sessions clíniques tècniques: inclouen les reunions que fan els diferents comitès tècnics, tant els assistencials (històries clíniques, teixits, infeccions i farmàcia/terapèutica), com els científics (assaigs clínics i investigació, protocols i pautes, difusió científica i docència-formació). Tots aquests comitès es reuneixen un cop al mes. Tant per la seva composició flexible, com per la seva metodologia de treball, permeten la participació i faciliten la integració dels equips. Són un element essencial per a la comunicació horitzontal i vertical.

f) Sessions científiques generals:aquestes sessions inclouen conferències dictades pels metges del cos facultatiu del centre o especialistes externs. Tenen una periodicitat setmanal.

g) Cicle de professors invitats: taller de treball amb un Professor invitat. Periòdicament, es fa la revisió d'un tema concret. Es convida un professor, nacional o estranger, que s'hagi destacat en el tema que es vol estudiar i es comenta l'experiència del centre. S'analitzen les coincidències / divergències observades referents a les pautes i als resultats obtinguts.

Departament d'Infermeria

Anualment, s'hi imparteixen un total de 1.443,5 hores (2009) entre jornades, sessions formatives i tallers.

 

Notícies

Inscripció oberta per a les Jornades de Portes Obertes per a les escoles

A la Fundació portem a terme des de fa més de 20 anys un programa de portes obertes per proporcionar als més joves coneixements relacionats amb les especialitats desenvolupades en el nostre centre sanitari. Actualment oferim 4 tipus de Jornades: - La donació d'òrgans - Salut reproductiva

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.